Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы

Вестник Казахского государственного женского педагогического университета - Bulletin of the Kazakh State Women's Teacher Training University
Smaller Default Larger

Реквизит

Мақалалармынамекен-жайда:

Қазақстан Республикасы, Алматық., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ, Әйтеке би көшесі, 99, №105, (Қазмемқызпу«Хабаршы-Вестник- Bulletin») қабылданады.

Анықтама телефондары:

+7 727 23317 67.

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Журналға басылатын 1 мақаланың төлемақы жарнасы - 
Мақалаларды ресімдеу тәртібі қосымшада берілген.

 

Қаржылықреквизиттер:
Университеттің банктік деректемелері:

ШЖҚ (шаруашылық жүргізу құқығындағы) ҚазМемҚызПУРМК
050000, Алматы қ, Әйтеке би көшесі, 99

ЖСК/ИИК

ТЕНГЕ-KZ61826A1KZTD2025263

БСК/БИК

ALMNKZKA

БСН/БИН

990 240 005 438

КБЕ

16

Филиал АҚ«АТФБанк»Алматық., 050060, Төле би көшесі, 24