Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

Полный текст:

Об авторах

К. Т. Медеубаева
Казахский государственный женский педагогический университет
Казахстан

к.п.н., и.о. профессора

г.АлматыД. К. Садирбекова
Казахский государственный женский педагогический университет
Казахстан

ст. преподаватель, м.п.н.

г.АлматыСписок литературы

1. Н.Назарбаев. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері». Жолдау. Астана, 2018 ж.

2. Найденова Н.Н., Мұратбаева Г.Ә. Білім сапасын бағалаудың қазақстандық және әлемдік инструментарийлері. Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университетінің Хабаршысы, №1(73) 2018, 118б.

3. РІSА халықаралық зерттеуі, әдістемелік құрал. Астана: ҰББСБО, 2013. – 8б.

4. Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т., Берикханова А.Е. Педагогика. Алматы, 2017, 244б.

5. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам». «Егемен Қазақстан». 10 шілде 2012 ж.

6. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары. Астана, 2012 ж.

7. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». «Егемен Қазақстан». 14 желтоқсан 2012 ж.

8. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы: 10 томдық / (құраст. С. Қалиев, К. Аюбай).- Алматы, 2005.

9. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 2010 ж.


Рецензия

Для цитирования:


Медеубаева К.Т., Садирбекова Д.К. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2018;(2):100-105.

For citation:


Medeubaeva K.T., Sadirbekova D.K. PEDAGOGICAL VALUE OF FUNCTIONAL LITERACY IN IMPROVING THE QUALITY OF KNOWLEDGE. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2018;(2):100-105. (In Kazakh)

Просмотров: 309


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)