Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКА И НАСТАВЛЕНИЯ БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ

Аннотация

В статье раскрывается ценность взглядов и мыслей, связанных с воспитанием подрастающего поколения одного из великих личностей казахского народа, героя Второй мировой войны, писателя Бауыржана Момышулы. Рассматриваются проблемы патриотического воспитания молодежи на основе народной педагогики. Приводятся взгляды Бауыржана Момышулы на важность воспитания молодежи методами национальной педагогики. Опыт народной педагогики – основа патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине – дело не одного дня, оно будет результативным, если будет основываться на национальной идеологии. Раскрываются взгляды Бауыржана Момышулы на воспитание у мальчиков и мужчин гуманных качеств, делается акцент на понятие «воспитание мальчика, гражданина, патриота».

Об авторах

Е. Ш. Козыбаев
Южноказахстанский государственный университет им.М.Ауезова
Казахстан

д.п.н., профессор

г.ШымкентГ. К. Кулабекова
Южноказахстанский государственный университет им.М.Ауезова
Казахстан

докторант 3курса специальности 6D010300-Педагогика и психология

г.ШымкентСписок литературы

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- 4-е изд., доп. М.:ООО «ИТИ Технологии», 2006. – 944 стр.

2. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. /Егемен Қазақстан №70 (29051) 12 сәуір, 2017.

3. Ахметова З. Күретамыр. Алматы, 2018. – 208 бет.

4. Бөлеев Қ. Қазақтың халықтық педагогикасындағы отбасылық тәрбие және оның зерттелуі.//Педагогика мәселелері, №2(44), 2017.

5. Бауыржан Момышұлының 3 қорқынышы. http://besik.kz/bauyrzhan-momyshuly-besik-zhyry/

6. Момышұлы Б. Қанмен жазылған кітап. Көптомдық шығармалар жинағы. 16 том. Алматы: «Өнер», 2010. – 272 бет.

7. Момышұлы Б. Ел басына күн туса. Алматы, 1970.

8. Ахметова З. Бабалар аманаты. Интернет ресурс https://abai.kz/post/1678

9. Ұзақбаева С. Қазақ халық педагогикасы: оқу құралы. – Алматы. «Глобус» баспасы, 2013 - 468 бет.

10. Бауыржан Момышұлы: Қазақ халқының қаһарман перзенті, жазушы Бауыржан Момышұлына арналады./ Құраст. Н.Қ.Қосаева. Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2011.- 382б. [«Ұлы тұлғалар» ғылыми-ғұмырнамалық сериясы]

11. Бауыржан Момышұлы: Ойды өлеңмен айтқанда. https://massaget.kz/layfstayl/debiet/ bauyirjan_momyishulyi/34608/

12. Аманжолов К. Түркі халықтарының тарихы: Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. – 3-кітап (ХVІІІ ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың бірінші ширегіне дейінгі кезең). Алматы: «Білім», 1999. – 328 бет.

13. Баубек Бұлқышев. Шығыс ұлына хат. http://bilim-all.kz/article/7419

14. Келімбетов Н. Үміт үзгім келмейді: Хикаят-монолог. Эссе. Алматы: Раритет, 2005.- 432 бет. «Алтын қор» кітапханасы.

15. Бауыржан Момышұлы. Ұлыма айтарым. https://elana.kz/


Рецензия

Для цитирования:


Козыбаев Е.Ш., Кулабекова Г.К. ВОСПИТАНИЕ МАЛЬЧИКА И НАСТАВЛЕНИЯ БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2019;(4):263-271.

For citation:


Kozybayev E.Sh., Kulabekova G.K. RAISING A BOY AND THE ADMONITIONS OF BAUYRZHAN MOMYSHULY. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019;(4):263-271. (In Kazakh)

Просмотров: 2728


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)