Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ САКРАЛЬНЫХ МЕСТ ПРИИРТЫШЬЯ

Аннотация

В статье рассматривается этимология терминов «сакральный», «священный» в социально- политическом и научном использовании изучения священной географии Казахстана. Основная цель статьи - проанализировать исследования ученых, посвященных святым местам Иртыша, определить место, значение и актуальность этих священных объектов в духовных условиях Казахстана. Дается анализ научных и теоретических основ понятия «священная земля» в историческом сознании.

Об авторе

М. И. Рахимов
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Казахстан

PhD докторант (История)

г.АстанаСписок литературы

1. Қалжанов А. Ескерткіштер екшеуді қажет етеді. Астана Ақшамы. 19 Тамыз, 2017. http://www.astana-akshamy.kz/eskertkishter-eksheudi-qazhet-etedi/

2. Бартольд В.В. Извлечения из сочинения Гардизи Зайн аль - Ахбар: прил. к «Отчету о поездке в Среднюю Азию с научной целью, 1893 - 1894 гг.». М., 1973. Т.8. С. 23 - 63.

3. Бартольд В.В. Работы по исторической географии. М., 2002. 711 с.

4. Егеубай А.Қ. Махмұт Қашқари Түрік сөздігі. Үш томдық. Алматы: Хант, 1998. – 600 б.

5. Семенов-Тянь-Шанский П.П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга. Т. XVIII. Киргизский край / Под ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского. СПб., 1903. - 479 с.

6. Циренова Л.А. Краткий философский словарь. 2-е изд. М: РГ – Пресс, 2014. - 496 с.

7. Әдеби жәдігерлер. Жиырма томдық. 5-т.: Жүсіп Баласағұн. Құтты білік /Көне түркі тілінен аударып, алғы сөзі мен түсініктерін жазған А.Қ.Егеубаев. - Алматы: «Таймас» баспа үйi, 2007. - 477 б.

8. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі/бас редактор І. К. Кеңесбаев. 2 том. Алматы: Рауан, 1971. - 956 б.

9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. – 900 с.

10. Ермаганбетова К., Киелі жерлер аймақтық бренд ретінде // Ислами руханилық пен рациональдық және этно-мәдени дәстүрлер – діни экстремизмге қарсы іс-қимыл факторы ретінде. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 20 жылдық мерейтойы аясында халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. – Астана: Л.Н. Гумилёв атындағы ЕҰУ баспасы, 2016. Б. 366-369.

11. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. А.: Гл. ред. Каз. сов. энц., 1984. – 432 с.

12. Әбжанов Х. Сакральді география: мәні, құрылымы, келешегі. // «Ақселеу Сейдімбек және тарих ғылымындағы шежіретану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы. – Астана: Л.Н. Гумилёв атындағы ЕҰУ баспасы, 2017. - 6-10 беттер.

13. Қазақстан Республикасы президенті Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»). «Егемен Қазақстан», 12.04.2017.

14. Муминов А.К: Родословное древо Мухтара Ауэзова / А.К. Муминов, при участии А.Ш. Нурмановой и С. Саттарова. Сост. указ. У.А. Утепбергеновой; Под ред. С.Н. Абашина. Алматы: Жибек жолы, 2011. – 304 с.

15. Б. Қайратұлы «Қасиетті Қазақстан» картасы жасалуда // Егемен Қазақстан. №3. 2017. - 4 б.

16. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы Шығармалары. 20 томдық шығармалар жинағы. Павлодар: ЭКО, 2013.

17. Казахский фольклор в собраний Г.Н. Потанина. Алматы: Наука КазССР, 1972. – 379 с.

18. Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. Изд. по гос. прогр. «Культурное наследие» – Павлодар: НПФ «ЭКО», 2006. – 211 с.

19. Радлов В.В. Қазақ этнографиясы туралы еңбектері. Павлодар: ЭКО, 2005.- 390 б.

20. Коншин Н.Я. Қазақ этнографиясына байланысты еңбектері. Павлодар: ЭКО, 2005. – 310 б.

21. Бөкейханов Ә. Таңдамалы (Избранное). Гл. ред. Р. Нургалиев. Сост.: С. Аққұлұлы. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 478 б.

22. Тынышбаев М. Қазақ халқының тарихы. Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2010.-229 б.

23. Құдайбердиев Ш. Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі. Павлодар: ЭКО, 2007. – 269 б.

24. Марғұлан Ә. Ежелгi жыр аңыздар: Ғылыми-зерттеу мақалалар. Алматы: Жазушы, 1985. - 367 б.

25. Инсебаев Т.А. Очерки истории Павлодарского Прииртышья. Часть 1. С древнейших времен до XX века. Павлодар : НПФ «ЭКО», 2000. – 240 с.

26. Артықбаев Ж.О. Баянауыл. Астана: Фолиант, 2009. - 312 б.

27. http://e-history.kz/kz/publications/view/3258

28. Көне Көктау байырғы Баянауыл байтағының тарихы (монографиялық зерттеу). / жауап. ред. М.А. Алпысбес. Астана: Парасат Әлемі, 2005. – 480 б.

29. Шаяхметов Н. У. Қазақстанның далалық облыстарының аграрлық келбетінің өзгеруі: тарихи-географиялық талдау (ХІХ ғ. ІІ жартысы – ХХ ғ. басы) / т.ғ.д. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған авторефераты. Семей. 2010.

30. Марғұлан Ә.Х. Қозы Көрпеш – Баян сұлу кешені. Алматы: Өнер, 1994. – 32 б.

31. Сапаров Қ.Т. Баянаула топонимикасы (ғылыми-танымдық зерттеулер): монография. Алматы: CyberSmith, 2017. – 316 б.

32. Уәлиханов Ш. Тәңірі: Таңдамалы. А.: Халықаралық, Абай клубы, 2013. – 392 б.

33. Потанин Г.Н. Үш томдық таңдамалы шығармалары. 1 том. Саяхаттар, естеліктер және хаттар. Павлодар: ТОО «Эко», 2005.- 550 б.

34. Жаманбалинов М., Бәделханов А. Түгел батыр және оның ұрпақтары (тарихи аңыздар, шешендiк толғаулар, шежiре-деректер). Павлодар: ЭКО, 1998. - 121 б.

35. Инсебаев Т.А. Павлодар Ертіс өңірінің тарих беттері: 2 том / бас.ред. А. Нұхұлы. – Павлодар: ПМПИ, 2017. – 228б.

36. Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары. Астана: Фолиант, 2017. – 504 б.


Рецензия

Для цитирования:


Рахимов М.И. ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ САКРАЛЬНЫХ МЕСТ ПРИИРТЫШЬЯ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2018;(3):177-184.

For citation:


Rakhimov M.I. THE PROBLEM OF SCIENTIFIC RESEARCH OF SACRED PLACES OF THE IRTYSH REGION. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2018;(3):177-184. (In Kazakh)

Просмотров: 465


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)