Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ПЯТЬ ПРЕДПОСЫЛОК ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА

Аннотация

В статье отражены пять предпосылок цифровой трансформации в преподавании языка в соответствии с системой онлайн обучения. Во-первых - личностный рост преподавателя, его соответствующая подготовка. Во- вторых - овладение интернет-ресурсами, выбор эффективных ресурсов. В-третьих, раскрыта необходимость овладения одним из международных языков и основные причины этого. В четвертой предпосылке анализируется подстраивание методов обучения под онлайн систему и их другие возможности, в пятой - система оценивания в онлайн обучении.

Об авторе

Л. А. Ибраймова
Казахский национальный женский педагогический университет
Казахстан


Список литературы

1. Shormakova A., Ibraymova L., Shormakova A., Nurzhanova B., Daurenbekova L. (2019). Nominations of the plant world lingo-cultural aspect. Opción, Año 35, Regular No.89: 607-623 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

2. Kaplan R.M. (2019) Computational Psycholinguistics. Computational linguistics. 45(4)

3. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 қаулысы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001045

4. Слямбеков Қ. Қазақ тілінің интернет кеңістігіне бейімделуі – Intil. https://mtdi.kz/e/til_sayasaty/id/164/q/2#

5. Бекалаева А. О. (2011) Инновационные технологии в обучении английскому языку // Вестник КазНУ. Серия филологическая. №2(132).

6. Zhou L., Gao J., Li D., Shum H.-Y. (2020) The Design and Implementation of XiaoIce, an Empathetic Social Chatbot. Computational Linguistics. 46(1) P.53-93. https://doi.org/10.1162/coli_a_00368

7. Нұрманова Г.Н. (2019) Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы тапсырмаларды түрлендіру жолдары // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. № 2 (78)

8. Азимбаева А.Н., Жалалова А.М. (2020) Медиа-ресурстарды қолдану арқылы оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. № 1(81)

9. Хасанұлы Б. (2004) Мемлекеттік тілді дамытудың бірден-бір кепілі – білікті басқару, ол үшін тіл комитетін құру // Мәдениет аралық қатысым мен қазақ, орыс филологиясының өзекті мәселелері: Қазақстандағы Ресей жылы мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының 60 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. ҚазМемҚызПИ. – 1 Т. – Алматы. - 904 б.

10. Қалқабаева С.Ә. (2009) Әдебиеттану пәндерінде ОБСӨЖ бен СӨЖ-ді ұйымдастырудың тиімді жолдары // Вестник КазНУ. Серия филологическая. № 7-8, 123-124 бб.

11. Mukhpulova R., Mustafaeva G., Bazilgalamova A. (2019) Implementation of the clil method together with learning strategies in teaching a foreign language for natural sciences students // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. № 3 (79)

12. Jason T. Abbitt, Sarah J. Watt, William J. Boone. A (2018) Comparison of Independent and Collaborative Instructional Models in a Blended Graduate Teacher Education Program. Journal of Interactive Online Learning. 16(1)

13. Шаханова Р.Ә. (2011) Техникалық ЖОО қазақ тілін ұлттық құндылықтар арқылы меңгерту // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері. 1-бөлім. Алматы: Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ - 362 б.

14. Ибраймова Л. (2010) Сөйлесім синтаксисінің лингвистикалық-функционалдық табиғаты. Филолол. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. Алматы. – 134 б.

15. Оразбаева Ф. (2000) Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі. Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті. – 208 б.

16. Kudabayeva P.A., Satybaldieva T.S. (2020) Podcasts in audiovisual training // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. № 1(81).


Рецензия

Для цитирования:


Ибраймова Л.А. ПЯТЬ ПРЕДПОСЫЛОК ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКА. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2020;(3):99-107.

For citation:


Ibraymova L.A. FIVE PREREQUISITES OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN LANGUAGE TEACHING. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2020;(3):99-107. (In Kazakh)

Просмотров: 452


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)