Preview

Вестник Казахского национального женского педагогического университета

Расширенный поиск

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация

В статье рассматривается создавшееся на сегодняшний день в обществе мнение (в том числе известных ученых) о необходимости инклюзивного подхода к образованию. Анализируются проводимые в Казахстане мероприятия, связанные с вовлечением детей с особыми потребностями в общеобразовательный процесс. Авторы делятся своими наблюдениями и опытом по подготовке педагогических кадров. Высказываются критические замечания по содержанию типовых программ для вузов. Предлагается авторское видение затронутых проблем.

Об авторах

Ж. А. Масалиева
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
Казахстан

к.ф.н., доцент

ШымкентК. Н. Даркулова
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
Казахстан

к.ф.н.

ШымкентСписок литературы

1. ҚР «Білім туралы» Заңы. – Астана, 2007 (15 сәуір 2016 жылы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

2. Қазақстан Республикасында білімді және ғылымды дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2016 жыл // Қолжетімді түзім: adilet.zan.kz/kaz/docs/U1600000205

3. Сүлейменова Р.А. Система ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями в Казахстане: проблемы создания и развития. – Алматы, 2000. -23б.

4. Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық тәсілдері. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. -13 б. // Қолжетімді түзім: http:www.edu.gov.kz/ru

5. Мовкебаева З.А., Оралканова И.А., Бейсенова А. Инклюзивті білім беруді кіріктіруге педагогтарды дайындау бойынша әдістемелік ұсыныстар. - Алматы, 2016. -12 б.

6. Масалиева Ж.А., Даркулова К.Н. Проблемы внедрения инклюзивного образования в школах города Шымкента//«Инклюзивті білім беру: тәжірибесі, мәселелері және даму болашағы»: атты ғылыми-әдістемелік семинар материалдарының жинағы. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, 2016. – 44-46бб.

7. Масалиева Ж.А., Даркулова К.Н. Қазақстанда инклюзивті білім беруді ендіру ерекшеліктері //«Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ғылыми мақалалар жинағы. -Шымкент: «Оңтүстік Полиграфия», 2018. - 435-440 бб.

8. Инклюзивті білім беру. Типтік оқу бағдарлама. «Білім» тобындағы мамандықтар үшін. Алматы, 2016. - 72-86 бб.

9. Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру. Типтік оқу бағдарлама. 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы үшін. Алматы, 2016. -74-83 бб.

10. Республикалық тамыз конференциясының «Білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдау инклюзивті білім беруді дамытудың басты шарты ретінде: стратегиялық жоспарлау, нәтиже, перспективті шешімдер» секциялық отырысы // Қолжетімді түзім: https://nao.kz/blogs/view/2/986?lang=kz


Рецензия

Для цитирования:


Масалиева Ж.А., Даркулова К.Н. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ. Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2019;(2):235-239.

For citation:


Massaliyeva Zh.A., Darkulova K.N. INCLUSIVE EDUCATION: NEED AND OPPORTUNITIES. Bulletin of Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019;(2):235-239. (In Kazakh)

Просмотров: 577


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2306-5079 (Print)